REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE STANICY PTTK TLEŃ BĘDĄCY MIEJSCEM FESTIWALU „BÓRFEST, KOCIEWSKIEGO POKOJOWEGO FESTIWALU MUZYCZNEGO Z ROCKOWYM PAZUREM” 21-22 LIPCA 2023

1. Niniejszy regulamin jest wydany przez organizatora imprezy Gminny Ośrodek
Kultury, ul. Rynek 2 86-150 Osie zwanego dalej „Organizatorem”. Impreza
artystyczno-rozrywkowa, plenerowa zwana dalej „Imprezą” odbędzie się w dniu
21 lipca 2023 r w godz. 17:00 -01:00 oraz 22 lipca 2023 r w godz.14:50 – 01:00
na terenie Stanicy PTTK Tleń.
2.Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy
będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda
osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest
stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
3.Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez
określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez
nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń
znajdujących się na nim.

 1. Wstęp na teren Imprezy jest bezpłatny.
 2. Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do
  zaleceń pracowników ochrony mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i
  porządku.
 3. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby nietrzeźwe, będące pod
  wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie.
 4. Z terenu imprezy będą usuwane osoby, które swoim zachowaniem zakłócają
  porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy.
 5. Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub
  zdrowia ludzkiego, także chronionego mienia, będą ujmowane w celu oddania
  Policji.
 6. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający
  bezpieczeństwu innych osób. Zakazane jest niszczenie wszelkiego sprzętu,
  urządzeń i budynków znajdujących się na Terenie Imprezy
 7. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osób
  dorosłych i na ich odpowiedzialność.
 8. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
  •  broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
  •  materiałów wybuchowych,
  •  wyrobów pirotechnicznych,
  •  materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  •  napojów alkoholowych
  •  przedmiotów szklanych
  •  środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 1. Na terenie imprezy zakazuje się :
   korzystania z plaży
   kąpieli
   nocowania (wyjątkiem są osoby pracujące jako obsługa techniczna
  festiwalu i posiadające dedykowane im identyfikatory)
 2. Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt bez odpowiedniego
  zabezpieczenia (kaganiec i smycz lub przenośna klatka) na teren Imprezy oraz
  prowadzenia bez zgody Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub
  innej zarobkowej na Terenie Imprezy.
 3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione i pozostawione na terenie
  imprezy. Ponadto Organizator nie odpowiada za ewentualne przypadki
  kradzieży na terenie i podczas trwania Imprezy.
 4. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz
  porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
  a) Służby porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami
  ubioru i legitymujące się identyfikatorem;
  b) udostępnienie pomocy medycznej, zaplecza higieniczno-sanitarnego oraz
  zabezpieczenia przeciwpożarowego;
 5. Organizator nie odpowiada za uszczerbki na zdrowiu spowodowanych
  niestosowaniem się do niniejszego regulaminu, nie wykonywaniem poleceń
  Służb porządkowych lub przedstawicieli Organizatora, przebywaniem w
  miejscu nieprzeznaczonym dla uczestników imprezy, wszelkiego rodzaju
  nierównościami terenu na którym odbywa się impreza .
 6. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest
  uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za
  pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 7. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz
  promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz
  sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy jako część
  większej zbiorowości może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla
  celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 8. Organizator nie zezwala na wykorzystywanie zdjęć, filmów oraz innych materiałów stanowiących rezultat utrwalania przebiegu Imprezy przez inne osoby w celach komercyjnych, bez stosownego pozwolenia Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
  • a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
  • b) Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z
  uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, siła wyższa,
  itp., ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem
  artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
 2. Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w
  widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
  a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie;
  b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że
  osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,
  d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek
  publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy, a w
  przypadku niewykonania takich poleceń –wezwania ich do opuszczenia
  Imprezy;
  e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz
  podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych
  ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na
  zasadach określonych w art., 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie
  osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740, z późn.zm.)
  f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających
  bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego
  mienia.
 3. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz
  Przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Niniejszy Regulamin udostępniony jest w widoczny sposób przed wejściem na teren imprezy oraz na stronie internetowej festiwalu:
https://borfest.pl