Regulamin

Aktualizacja: 17.05.2024

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE PLAŻY „MUKRZA” W TLENIU, BĘDĄCEJ MIEJSCEM FESTIWALU „BÓRFEST, KOCIEWSKIEGO POKOJOWEGO FESTIWALU MUZYCZNEGO Z ROCKOWYM PAZUREM” 19-20 LIPCA 2024

1.

Niniejszy regulamin jest wydany przez organizatora imprezy Fundacja Kolory, Św. Józefa 11/18, 87-100 Toruń zwanego dalej „Organizatorem”. Impreza artystyczno-rozrywkowa, plenerowa zwana dalej „Imprezą” odbędzie się w dniu 19 lipca 2024 r w godz. 17:00 – 02:00 oraz 20 lipca 2024 r w godz.11:00 – 02:00 na terenie Plaży „Mukrza”, ul. Wierzchy 85, 86-150 Tleń przy Ośrodku Szkolenia Ratowników Wodnych.

2.

Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na terenie Plaży „Mukrza” Tleń. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

3.

Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.

4.

Wstęp na teren Imprezy jest bezpłatny.

5.

Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników ochrony mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.

6.

Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby nietrzeźwe i będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie.

7.

Z terenu imprezy będą usuwane osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem.

8.

Osoby stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego lub chronionego mienia będą ujmowane w celu oddania Policji.

9.

Uczestnicy Imprezy są zobowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób. Zakazane jest niszczenie wszelkiego sprzętu, urządzeń i budynków znajdujących się na terenie Imprezy.

10.

Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich odpowiedzialność.

11.

Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

a. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
b. materiałów wybuchowych,
c. wyrobów pirotechnicznych,
d. materiałów pożarowo niebezpiecznych,
e. napojów alkoholowych,
f. przedmiotów szklanych,
g. środków odurzających lub substancji psychotropowych.

12.

Na terenie imprezy zakazuje się:

a. korzystania z plaży,
b. kąpieli,
c. nocowania (wyjątkiem są osoby pracujące jako obsługa techniczna festiwalu i posiadające dedykowane im identyfikatory).

13.

Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt bez odpowiedniego zabezpieczenia (kaganiec i smycz lub przenośna klatka) na teren Imprezy oraz prowadzenia bez zgody Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.

14.

Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione i pozostawione na terenie Imprezy. Ponadto Organizator nie odpowiada za ewentualne przypadki kradzieży na terenie i podczas trwania Imprezy.

15.

Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:

a. służby porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru i legitymujące się identyfikatorem,
b. udostępnienie pomocy medycznej, zaplecza higieniczno-sanitarnego oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego.

16.

Organizator nie odpowiada za uszczerbki na zdrowiu spowodowane niestosowaniem się do niniejszego regulaminu, nie wykonywaniem poleceń służb porządkowych lub przedstawicieli Organizatora, przebywaniem w miejscu nieprzeznaczonym dla uczestników imprezy, ukształtowaniem terenu, na którym odbywa się impreza.

17.

Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

18.

Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez Organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy jako część większej zbiorowości może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

19.

Organizator nie zezwala na wykorzystywanie zdjęć, filmów oraz innych materiałów stanowiących rezultat utrwalania przebiegu Imprezy przez inne osoby w celach komercyjnych, bez stosownego pozwolenia Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:

a. pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zasady postępowania na wypadek pożaru,
b. służby porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej.

20.

Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, siła wyższa itp., ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

21.

Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

a. sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie,
b. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,
d. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy, a w przypadku niewykonania takich poleceń –wezwania ich do opuszczenia Imprezy,
e. stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art., 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740, z późn.zm.),
f. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

21.

Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Niniejszy Regulamin udostępniony jest w widoczny sposób przed wejściem na teren imprezy oraz na stronie internetowej festiwalu: https://borfest.pl

Działaj z nami!

Zbieramy pieniądze by móc zorganizować drugą edycję „BórFestu”. Główną ideą festiwalu jest promocja lokalnych zespołów muzycznych i muzyków oraz zaproszonych gości. Poza koncertami będą również odbywać się warsztaty muzyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Scroll to Top